காற்று சக்தி வெப்பப் பரிமாற்றி

  • Water Cooler for Outer Converter Cabinet
  • Gearbox Oil Cooler
  • Water Cooler for Inner Converter Cabinet